మనమందరం శ్రమపడి పనిచేద్దాం. ఇది నిద్రపోవడానికి సమయం కాదు. భావి భారతోదయం మన చేతలపై ఆధారపడి ఉంది. ఆ తల్లి సంసిద్ధంగా వేచిఉంది. లెండి! మేల్కోండి !! అదిగో శాశ్వతమైన ధర్మసింహాసనంపై నవయవ్వనంతో పూర్వంకంటే దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఆసీనురాలై ఉన్న మన భారతమాతను చూడండి..

Friday, July 14, 20171 comment:

Follow us on Facebook

Trending this Week

శిక్షణా తరగతులు

యువ నిర్మాణ్

యువ నిర్మాణ్
రేపటితరం నాయకులు

స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో తెలుగు రత్నాలు

భారతీయ విజ్ఞానవేత్తలు

Followers